Instrumenty długu prywatnego

Rynek długu prywatnego oferuje rozwiązania szyte na miarę, dla różnych podmiotów, projektów i zastosowań

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę kluczowych instrumentów

Dług senioralny (senior debt)

Może przybierać wiele form. Zazwyczaj firmy posiadają odnawialną linię kredytową oraz transze kredytów terminowych. Ich wspólną cechą jest pierwszeństwo w kolejności spłaty – muszą zostać spłacone w pierwszej kolejności

Dług podporządkowany (junior debt)

To rodzaj długu, którego spłata następuje po zaspokojeniu wszystkich roszczeń z tytułu zadłużenia uprzywilejowanego (senioralnego). W ramach tej kategorii długu mogą występować różne priorytety (pierwszeństwa) spłaty. Rodzaje instrumentów długu podporządkowanego obejmują obligacje wysokodochodowe, dług mezzanine (z warrantami i bez), instrumenty zawierające odsetki kapitalizowane (tzw. PIK) oraz pożyczki od akcjonariuszy – wymienione odpowiednio od najwyższego do najniższego priorytetu spłaty. Obligacje wysokodochodowe są zazwyczaj papierami wartościowymi w obrocie publicznym, które umożliwiają transakcje na rynku wtórnym, podczas gdy finansowanie typu Mezzanine nie jest zbywalne

Dług senioralny i podporządkowany odnoszą się do pozycji w strukturze kapitałowej firmy. W przypadku likwidacji spółki najpierw spłacany jest dług senioralny, a następnie dług podporządkowany. Aby zrekompensować inwestorowi ryzyko tylko częściowego pokrycia zobowiązań dług podporządkowany jest zazwyczaj droższy niż dług senioralny

Dług typu Mezzanine (hybrydowa forma finansowania)

Jest niezbywalnym, podporządkowanym instrumentem dłużnym. Często spłacany jest w całości na koniec okresu pożyczki – tzw. „bullet repayment”. Do momentu spłaty naliczane są odsetki gotówkowe i/lub kapitalizowane (PIK). Pożyczka mezzanine może mieć dołączone warranty. Warranty zapewniają pożyczkodawcy możliwość udziału we wzrostach wartości przedsiębiorstwa oprócz oczekiwanego zwrotu z odsetek. Ponadto pożyczka mezzanine może zawierać instrumenty dłużne wymienne na akcje lub akcje uprzywilejowane

Dług typu Unitranche (hybrydowa forma finansowania)

Hybrydowa struktura pożyczki łącząca cechy długu senioralnego i długu podporządkowanego w jeden instrument dłużny. Pożyczkobiorca płaci stopę oprocentowania będącą połączeniem stóp obu instrumentów, która mieści się między stopą długu senioralnego i podporządkowanego

Głównym celem długu typu unitranche jest ułatwienie kredytobiorcy pozyskania finansowania dzięki bilateralnemu charakterowi relacji z funduszem udzielającym finansowania. Takie podejście skutkuje większą elastycznością warunków pozyskanego kapitału i zwiększonym do niego dostępem

Głównymi dostawcami długu unitranche są niebankowe podmioty pożyczkowe, takie jak fundusze dłużne i kredytodawcy instytucjonalni, którzy koncentrują się na finansowaniu przejęć i udzielaniu pożyczek przedsiębiorstwom średniej wielkości (middle market lending). Ta forma kredytowania była popularna w czasie kryzysu finansowego z 2008 roku i następującego po nim kryzysu kredytowego (jako rozwiązanie dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji, które nie mogły uzyskać dostępu do tradycyjnego finansowania bankowego). Zazwyczaj w ramach unitranche jeden pożyczkodawca udziela całego kredytu przy wykorzystaniu tylko jednego kompletu dokumentów