Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Gamut Analytics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna, ul. Słoneczna 8, 05-520 Konstancin-Jeziorna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000755257, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP: 1231415196 oraz numer REGON: 381662266, dalej “Administrator”.

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z:

 

Gamut Analytics Sp. z o.o., Ul. Słoneczna 8, 05-530 Warszawa

e-mail: par@gamut.pl

 

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 

Jednocześnie zwracamy uwagę, z uwagi na obowiązki Administratora, że przywiązujemy szczególną wagę do kwestii prywatności, a także bezpieczeństwa danych.

 

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Tobie jako użytkowniku Serwisu i Twoim zachowaniu w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  • poprzez przechowywanie plików cookies („ciasteczek”) na Twoim urządzeniu końcowym.

poprzez informacje w formularzach:

  • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Ciebie jako użytkownika.
  • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 

Standardowo Twoje dane jako użytkownika serwisu nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. W przypadku przekazywania do odbiorców w państwach trzecich Administrator zastosuje standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, które określają podstawowe gwarancje bezpieczeństwa Twoich danych.

 

Serwis będący własnością Administratora może zawierać funkcje mediów społecznościowych, takie jak przyciski Facebook czy Twitter. Funkcje te mogą gromadzić pewne informacje o odwiedzających naszą stronę internetową, takie jak adres IP lub historia przeglądania, i mogą instalować pliki cookie w przeglądarkach odwiedzających. Informujemy, że przetwarzanie zebranych w ten sposób danych osobowych podlega zasadom przyjętym przez operatorów portali społecznościowych, w związku z czym niniejsza Polityka Prywatności ich nie dotyczy.

 

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do czasu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób jako użytkownik korzystasz z naszych usług, aby ulepszać usługę, zapewniając bardziej wydajną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi rejestrujących zachowanie użytkownika w serwisie.

Ponadto możesz wyłączyć lub przywrócić gromadzenie plików „cookies” zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Instrukcja obsługi plików cookies dostępna jest w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej.

Dodatkowe dane osobowe, takie jak adres e-mail, są zbierane tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę wypełniając formularz. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji funkcji.

Usunięcie plików cookie lub wyłączenie ich w przeglądarce może spowodować nieprawidłowe działanie Witryny i może ograniczyć dostęp do różnych funkcji Witryny.

Gromadzone informacje obejmują Twój adres IP, typ przeglądarki, język, typ systemu operacyjnego, dostawcę usług internetowych, informacje o czasie i dacie, lokalizację oraz informacje przesłane do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest: podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy, zawarciem i wykonaniem umowy oraz świadczeniem usług zgodnie z umową – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie i obrona swoich praw, cele marketingowe Administratora, w tym profilowanie w celach marketingowych oraz w celach analitycznych – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora lub art. 6 ust. 1 lit. a – wyrażona zgoda, Cele marketingowe, w tym analityczne i profilowanie podmiotów trzecich, w tym partnerów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda, w przypadku nie wyrażenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu, wypełnienia obowiązków prawnych Administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych ciążących na Administratorze, dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową / świadczonymi usługami – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona jego praw. Konkretny cel i podstawę przetwarzania podaje się w osobnym zawiadomieniu dla osób, których dane dotyczą.

 

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych związanych z umową. Wszelkie dane przetwarzane w celach rachunkowych oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie w/w okresów Twoje dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim we wskazanych powyżej celach w celach marketingowych, jeżeli wyrazisz zgodę na określone cele marketingowe, dla których udostępnienie jest niezbędne.

 

Ponadto dane mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora m.in. spółkom z grupy, dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji, notariuszom, bankom, administratorom budynków i wspólnotom mieszkaniowym, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

 

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jednocześnie w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania oraz w celach analitycznych, w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na zgodzie, masz prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/świadczenia usługi lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych osobowych. Otrzymasz wówczas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto istnieje możliwość przesłania kwestionowanych danych do innego administratora danych.

 

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.